Impressum

ALLROUND INTERNATIONAL k.s.

Vylúčenie záruky
S ohľadom na charakter inetrnetu, najmä po technickej stránke, nepreberá spoločnosť ALLROUND INTERNATIONAL k.s. žiadnu záruku za autentickosť, správnosť a úplnosť rôznych informácií, ktoré sú na internete k dispozícii. Spoločnosť taktiež nepreberá ani záruku za dostupnosť alebo prevádzku predmetných iných www stránok, kde sa nachádzajú rôzne informácie, ani záruku za ich obsah.

Každé ručenie za priame, nepriame či iné škody, nezávisle na ich príčine, ktoré by vznikli z dôvodu používania alebo nedostupnosti informácií nachádzajúcich sa na tejto stránke, je vylúčené, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi ustanovené inak.

Obsah tejto stránky je chránený autorským právom. Informácie tu uvedené sú určené len na osobné použitie. Každé ich ďalšie použitie, predovšetkým ich ukladanie alebo zapisovanie do dátových bánk, rozmnožovanie alebo reprodukcia, či akákoľvek forma ich priemyselného použitia alebo postúpenia na tretiu osobu, aj čiastočne alebo v prepracovanej podobe, sú bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti zakázané.

Hyperlinky na allroundslovakia.sk sú povolené.

V prípade, že je na stránke uvedené akékoľvek označenie osôb len v mužskom rode, vzťahuje sa takéto označenie rovnako na ženy aj na mužov.

Prehlásenie o ochrane dát v súvislosti so zbieraním dát na internete (webtracking)
Niektoré z dát zaznamenaných pri návšteve tejto stránky môžu byť použité pre účely štatistického vyhodnocovania použitia našej web stránky a jej ponuky. V rámci vašej návštevy tejto stránky budú pre uvedený účel prostredníctvom pixelov, ktoré sa nachádzajú na každej web stránke, použité nasledujúce dáta:
Request (názov súboru alebo vyžadovaný súbor)
Browsertyp/ -verzia (napr.: Internet Explorer 8.0)
Browserjazyk (napr.: slovenčina)
Cookies zapnuté / vypnuté
Referrer URL (stránka navštívená predtým)
IP Adresa – bude vymazaná ihneď po opustení stránky
Čas prístupu
Počet klikov na stránke
Prípadne obsah formulárov